Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

Moderní

chryzantémy 

našich zahradních

center

Chryzantémy, které v podzimním období

nabízíme v našich zahradních centrech,

patří do skupiny moderních odrůd. Je to

jen malá část z toho, co dnešní sortimenty

chryzantém nabízejí. Prakticky celoročně

je možné zakoupit chryzantémy jako kvě-

ty řezané, konec léta a skoro celý pod-

zim patří ovšem zejména chryzantémám

hrnkovým. Obvykle bývají hodně košaté

a zdobí je stovky menších květů. Proto se

v zahradnické hantýrce často označují jako

multiflory (slovo multi znamená mnoho

a flora znamená květ). Tyto chryzantémy

jsou výsledkem velmi intenzivního pěsto-

vání. Jejich vzhled bývá ovlivňován různý-

mi zásahy, k udržení kompaktního vzhledu

se velmi často používají retardanty, tedy

látky, které udržují rostlinu v menších ve-

likostech. Významnou roli při pěstování

těchto chryzantém ovlivňuje i umělá re-

gulace délky dne, a to jak při množení, tak

při následném pěstování. Jinými slovy –

vypěstovat rostlinu v této kvalitě vyža-

duje plné nasazení a využití různých pěs-

titelských technologií. Tím odpovídáme

i na vaše velmi časté dotazy, jestli lze tyto

odrůdy pěstovat trvale i na zahradách: ně-

které odrůdy ano, ale přezimované chry-

zantémy nebudou už nikdy vypadat jako

v roce, ve kterém jste je zakoupili. Proto je

asi mnohem snadnější smířit se s faktem, že

chryzantémy nabízíme sice jako krátkodo-

bou, zato ale nepřehlédnutelnou dekora-

ci, která vašemu domovu vdechne kouzlo

i krásu.

Pro pochopení hřbitovní symboliky

je nutné dodat, že chryzantémy pochá-

zejí z Dálného východu, tedy z Japonska,

Koreje a z Číny. Jsou to kultovní rostliny,

které v asijské kultuře měly – a dodnes

mají – mnoho symbolických vlastnos-

tí. Číňané si chryzantémy velmi pova-

žují a vnímají tuto rostlinu jako symbol

dlouhověkosti. Právě proto si Číňané

připínali květy chryzantémy na oblečení

při příležitosti pohřbu. Tato symbolika

chryzantémového květu cestovala ča-

sem i prostorem s rostlinou, která se po

dlouhé cestě z Dalekého východu do-

stala i do našich zemí. Už dávno ale ne-

platí, že chryzantémy patří pouze k vý-

zdobě hrobů, i když i toto jejich poslání

není zanedbatelné. Ochryzantéměmoc

hezky píše už pan Oskar Smrž v knize

Dějiny květin z roku 1923 toto:

„Dnešní

chryzantéma je však docela jinou, zářící

a okouzlující květinou nesmírné rozma-

nitosti barev, tvarů a velikostí květů. Je

tím příjemnější, že vykvétá teprve v září,

říjnu, listopadu a prosinci, kdy přibývá

neustále dnů vlhkých a chladivých…“

Láska některých asijských národů

ke květům chryzantémy měla už v dáv-

né minulosti rozměry, které jen stěží

umíme pochopit v plné míře. V Číně se

chryzantémy pěstovaly už od 15. století

před Kristem. Na začátku 17. století bylo

v Asii známo kolem 500 odrůd různých

chryzantém. Když vezmeme v úvahu, že

v tomto období u nás okrasné zahrad-

nictví prakticky neexistovalo, je to číslo

opravdu úctyhodné. Láska k chryzan-

témám nijak nepolevila ani v současnos-

ti – naopak rozšířila se i do jiných zemí

a kontinentů. Svědčí o tom řada festiva-

lů, které oslavují půvab a eleganci těch-

to něžných květů.

Chryzantémy dnešní doby hrají všemi

barvami i tvary, některé jsou drobné, jiné

se chlubí obřími květy. Než vznikly tyto

nové odrůdy, předcházelo tomu mno-

ho událostí, které by možná vydaly i na

samostatnou knihu. Zahradníci a šlechti-

telé chryzantém v Evropě začínali velmi

skromně – všichni byli závislí na tom, jaký

výchozí materiál se jim dostane do ru-

kou. Bylo zapotřebí dovézt různé chry-

zantémy ze země jejich původu. Cesta

rostlin z Číny byla v 17. či 18. století mno-

hem strastiplnější než dnes. Rostliny

byly převáženy výhradně lodí, ta musela

obeplout celý africký kontinent, aby po

dlouhé plavbě přistála v Evropě. Mnoho

rostlin tuto cestu nepřežilo. V roce 1789

se povedlo udržet při životě jednu ze

tří odrůd chryzantém, které vezl fran-

couzský obchodník Pierre Blanchard

do Marseille ze své cesty po Číně. Měla

červenou barvu a skončila v botanické

zahradě v Paříži, odtud se později dosta-

la i do jiných zemí. Později se stala zřejmě

jednou z důležitých výchozích rostlin při

šlechtění moderních odrůd.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 PODZIM / ZIMA 2018

 | 

www.zahradnicentra.eu

5