Previous Page  5 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 40 Next Page
Page Background

5

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI 

|

 JARO2019

|

www.zahradnicentra.eu

Rododendrony sa vyskytujú vo všet­

kých klimatických pásmach, dajú sa nájsť

v sibírskej tundre, vo vysokých horách,

kde zvládajú extrémne klimatické si­

tuácie. Niekoľko druhov rododendronov

žije v tropických oblastiach, napríklad

na ostrovoch Borneo, Sumatra a Nová

Guinea, dva druhy sú dokonca domáce

v horských oblastiach Austrálie. Najniž­

šie druhy dorastajú do výšky 10–20 cm,

najvyššie sú stromovitého charakteru

a niekedy dosahujú až výšok okolo 30 m.

Niektoré rododendrony majú významné

postavenie v liečiteľstve niektorých ná­

rodov a iné bývajú využívané pri magic­

kých a rituálnych obradoch. Ako vidieť,

ich využitie je veľmi široké. To, čo nás

ale zaujíma najviac, je uplatnenie rodo­

dendronov v našom záhradnom priesto­

re. V niektorých parametroch sa náro­

ky rododendronov trochu líšia, iné sú

spoločné.

PÔDA (SUBSTRÁT)

Rododendrony patria do čeľade vre­

sovcovitých (

Ericaceae

), pre väčšinu

rastlín z tejto čeľade, ktoré sa pestujú

v miernom pásme, je typické, že vyža­

dujú kyslú pôdnu reakciu. Týka sa to aj

všetkých rododendronov. Pomerne ne­

dávno bola vyvinutá „obchodná“ značka

tzv. INCARHO rododendronov. Prideľuje

niektorým kultivarom, ktorých nároky na

pôdu sú v tomto smere trochu odlišné.

Zvládajú život v pôde, ktorá nie je tak

kyslá, ako je potrebné pre väčšinu bež­

ných druhov. Sú čiastočne tolerantné

k nižšiemu obsahu vápnika v pôde, pokiaľ

budú ale pestované v kyslom prostredí,

bude to pre nich určite lepšie. Rododen­

drony vysadzujte do čistej rašeliny alebo

do substrátu určeného na pestovanie

týchto rastlín alebo pestovanie čučorie­

dok. Od čistej rašeliny sa tieto špecializo­

vané substráty líšia v tom, že už obsahujú

štartovaciu dávku hnojiva na najbližšie

obdobie. Na veľmi vlhkých lokalitách je

možné do rašeliny pridávať ostrý piesok

(nesmie obsahovať vápnik), ktorý zabez­

pečí rýchlejší odtok nadbytočnej vody

z koreňového priestoru.

VODA

Rododendrony patria medzi horské

rastliny, od toho sa odvíjajú aj ich náro­

ky na vodu. Milujú vlhkosť vo všetkých

formách, ale vadí im trvalé mokro. Naj­

lepšie sa im darí na miestach, kde si pôda

udržuje trvalú vlhkosť. Tiež im svedčí, ak

môžu rásť na stanovišti s vyššou vlhkos­

ťou vzduchu. Pri zalievaní je potrebné

neustále myslieť na to, že rododendro­

ny bývajú citlivé na vápnik, ani závlahová

voda by ho nemala obsahovať. Ideálne je

pre zavlažovanie rododendronov použí­

vať vodu dažďovú.

SVETLO

Väčšina rododendronov sa považuje

za rastliny milujúce polotieň. Toto sa týka

hlavne vysokých druhov. Tým vyhovuje

stanovište čiastočne chránené tieňom

budov alebo vysokých stromov. Aj pre

tieto druhy je ale dobré, ak na ich listy

dopadá ranné či večerné priame slnečné

svetlo aspoň niekoľko hodín denne. Niž­

šie skalkové druhy a potom kultivary zo

skupiny „yakushimana“ hybridov a „repens“

hybridov najlepšie prosperujú na priamom

slnku, ale vždy na stanovišti dostatočne

vlhkom.

HNOJENIE

Na prihnojovanie rododendronov sa

hodia rôzne druhy hnojív, ktoré nesmú ob­

sahovať vápnik. Pre bežné použitie v zá­

hradách je najbezpečnejšie použiť hnojivá

určené pre pestovanie vresovcovitých

rastlín, respektíve pre pestovanie čučo­

riedok. Pri výsadbe alebo na začiatku ve­

getácie je vhodné pridať k rastline roho­

vinu, ktorá sa rozkladá pomaly a priebežne

zásobuje rastlinu živinami.